ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลบางปู (ตำบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่) นำของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างแนวคิดในการนำนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภายใต้เกณฑ์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด 9.1.1 (อัตราการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
  2. เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
  3. เพิ่มมูลค่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลบางปู (ตำบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

เมษายน – กันยายน 2563

 

ประโยชน์ที่โรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับ

(1)   วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ถูกสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3Rs ที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้กับสถานประกอบการได้

(2)   เกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจรวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม

(3)   เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ โดยการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้ในกระบวนการผลิตได้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • คุณธาราธร เสมียนรัมย์ โทรศัพท์ 02 345 1273       อีเมล tharathons@fti.or.th
  • คุณณัชชา พฤกษารัตนนนท์        โทรศัพท์ 02 345 1266  อีเมล nutchap@fti.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
0

Online
0

Total
91,303