อบรมหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กระดาษแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทแฟ้มเอกสารและซอง"

อบรมหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กระดาษแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทแฟ้มเอกสารและซอง"


สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เปิดการอบรมหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กระดาษแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทแฟ้มเอกสารและซอง" ซึ่งมีวัตถุประสงค์การบรม ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์กระดาษแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทแฟ้มเอกสารและซอง

 

สถาบันฯขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้เกี่ยวข้องสมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่  8 เมษายน  2563 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6  อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท 

 

ขอแสดงความนับถือ

ปารมี พัฒนดุล / ส่วนฝึกอบรม

02-503-3333 ต่อ 531

 

 

หมายเหตุ 

1. การอบรมนี้ไม่มีผลต่อการได้รับรองฉลากเขียว

2. หลักสูตรนี้มีใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
0

Online
0

Total
91,303