ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW  

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW  


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง CSR Beginner and CSR-DIW  

ห้ามพลาด!!!
      สำหรับสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) (ครั้งที่ 2) 

การรับสม้คร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (!)

กลุ่มที่ 1    CSR Beginner เลือก 1 ใน 3 หัวข้อที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW
- ด้านการกำกับดูแลองค์กร 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
กลุ่มที่ 2     CSR-DIW 7 หัวข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW

ส่งใบสมัคร มายังEmail: ecotown.weis@gmail.com หรือสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2GOxe3t หรือสแกนคิวอาร์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 นี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณชัชฎา แก้วเรือง โทรศัพท์ 02 345 1156 E-mail: chatchadak@off.fti.or.th
 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 โทรสาร : (662) 038-5066 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
2

Online
0

Total
87,263